Sitemap

canyoning nice
canyoning proche de Nice
canyoning Verdon

Wettelijk

Disclaimer

1. Presentatie van de site.

Artikel 6 van de wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie in agt nemende, wordt aan de gebruikers van de site http://www.canyoningnice.eu de identiteit gemeld van de verschillende belanghebbenden in het kader van het vewezelijken en beheren van de site:

Eigenaar: Cortes Mathieu, N°Siret: 52296050900019, wonend op 35 rue Raymond Maillet 60290 LAIGNEVILLE.
Maker: Cortes Mathieu.
Vormgever: Lefebvre Sabrina.
Vormgever logo: Lefebvre Sabrina.
Verantwoordelijke publicatie: Canyoning Sud Est.
De verantwoordelijke is een fysieke of morele rechtspersoon.
Webmaster: Cortes Mathieu.
Crédits: de disclaimer is gegenereerd door SubDelirium internet Charente.

2. Algmene voorwaarden voor het gebruik van de site en zijn services.

Het gebruik van de site http://www.canyoningnice.eu impliceert de acceptatie van de algemene voorwaarden voor het gebruik hier beschreven. Deze gebruikersvoorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen op elke moment gemodifieerd en aangevuld worden. De gebruikers van de site http://www.canyoningnice.eu worden dus uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen. Normaal gesproken is deze site te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Er kan ten alle tijde door http://www.canyoningnice.eu besloten worden tot onderbreking wegens onderhoudsredenen, waarvan datum en tijd van te voren moeten worden gecommuniceerd aan de gebruikers. De site http://www.canyoningnice.eu wordt regelmatig geupdate door de webmaster. Op eenzelfde manier kan de disclaimer op elk moment worden gewijzigd: De gebruiker wordt uitgenodigd zich er zo vaak mogelijk van op de hoogte te stellen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde services.

De site http://www.canyoningnice.eu heeft als doel het leveren van de informatie aangaande het ensemble van de activiteiten van de onderneming. De webmaster streeft ernaar zo gedetailleerd mogelijke informatie op de site http://www.canyoningnice.eu te weergeven. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheden, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de updates, uitgevoerd door hem of door derden die hem de informatie leveren. Alle informatie zichtbaar op de site http://www.canyoningnice.eu zijn indicaties en onderhevig aan veranderingen. De inlichtingen figurerend op de site http://www.canyoningnice.eu zijn niet alomvattend. Zij worden gegeven onder reservering van aanpassingen na plaatsing.

4. Contractuele beperkingen aangaande de technische gegevens.

De site gebruikt de technologie JavaScript. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiele schade gelieerd aan het gebruik van de site. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de site bezoekt met gebruik van recente software vrij van virussen en een webbrowser die up-to-date is. (Deze site is compatibel met alle webbrowsers behalve IE6, die zorgt voor grote bugs.

5. Intellectueel eigendom en vervalsing.

Cortes Mathieu is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht inhoudend alle toegankelijke onderdelen op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, pictogrammen, geluiden en software. Lefebvre Sabrina houdt alle intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten van de grafische vormgeving en het logo van de site. Alle reproductie, representatie, modificatie, publicatie, aanpassing van de hele of delen van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of de gebruikte procedure, is verboden, behalve onder voorgaande geschreven toestemming van: Cortes Mathieu. Alle niet-toegestane exploitatie van de site of een van de onderdelen die zij bevat zullen worden opgevat als namaak en zal worden vervolgd conform de bepalingen van het artikel L.335-2 en volgend het wetboek van intellectueel eigendom.

6. Beperkte verantwoordelijkheid.

Canyoning Nice kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade ontstaan aan zijn materiaal tijdens het bezoeken van de site Canyoning Nice, resulterend uit het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de geindiceerde specificaties bij punt 4, of door het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit. Canyoning Nice kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van handel of verlies van een kjaar) volgend op het gebruik van de site http://www.canyoningnice.eu. De interactieve ruimtes (de mogelijkheid tot het stellen van vragen op de pagina contact) staan ter beschikking van de gebruiker. Cortes Mathieu behoudt zich het recht alle inhoud die in strijd is met de toegepaste wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder bepalingen aangaande bescherming van informatie, die zich in deze ruimte bevind te verwijderen, zonder voorgaande waarschuwing. In zulk een geval, behoudt Cortes Mathieu zich eveneens het recht voor de wettelijke ajaarprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, namelijk in het geval van berichten met een racistisch karakter, beledigend, lasterlijk, of pornografisch, ongeacht in welke vorm (tekst, fotografie...)

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens beschermd door de wet n° 78-87 van 6 januari 1978, de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafrechterlijk wetboek en de Europese richtlijn van 24 october 1995. Bij het gebruik van de site http://www.canyoningnice.eu kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de link van de tussenpersoon over welke de gebruiker de site http://www.canyoningnice.eu heeft geopend, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker. Canyoning Nice zal de verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen gebruiken ten behoeve van zekere services aangeboden op de site http://www.canyoningnice.eu. De gebruiker levert deze informatie met volledige kennis van zaken. Er wordt dus aan de gebruiker van de site http://www.canyoningnice.eu de al dan niette verplichting tot het leveren van deze gegevens duidelijk gemaakt. Conform de bepalingen in de artikelen 38 en volgend de wet 78-17 van 6 januari 1978 gelieerd aan de ICT, aan bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht van toegang tot, rectificatie van en bezwaarmaking tegen hem aangaande persoonlijke gegevens, door het indienen van een schriftelijk getekend verzoek, opgestuurd met een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening van de kaarthouder, met vermelding van het adres op welk het antwoord moet worden versuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://www.canyoningnice.eu wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen of verkocht in welke vorm dan ook aan derden. Alleen een mogelijke doorverkoop van Canyoning Nice en zijn rechten maakt een overbrenging van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk, die op zijn beurt dezelfde bewarings en aanpassingsplicht zal hebben tegenover de gebruiker van de site http://www.canyoningnice.eu. De databestanden worden beschermd door de bepalingen in de wet van 1 juli 1998 omzettende de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 aangaande de juridische bescherming van databestanden.

8. Hyperlinks en cookies.

De site http://www.canyoningnice.eu bevat enkele links naar andere sites, geplaatst met toestemming van Cortes Mathieu. Cortes Mathieu heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de sites te controleren, en neemt hiervoor dus ook geen enkele verantwoordelijkheid. Het browsen over de site http://www.canyoningnice.eu kan het installeren van cookies op de computer van de gebruiker tot gevolg hebben. Een cookie is een klein bestand, die de gebruiker niet kan identificeren, maar die informatie registreerd gelieerd aan het browsen van een computer op een site. De verworven gegevens hebben als doel het vergemakkelijken van latere navigatie op de site, alsmede het nemen van diverse bezoeksmaatregelen. Het weigeren om cookies te installeren kan als gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige services. De gebruiker kan echter zijn computer op de volgende manier configureren, om het installeren van cookies te weigeren: Bij Internet Explorer: tabblad opties / opties internet. Klik op privacy en kies 'blokkeer alle cookies'. Bevestig door op 'Ok' te klikken.

9. toegepast recht en jurisdictie.

Elk proces in relatie met het gebruik van de site http://www.canyoningnice.eu is onderworpen aan het Frjaare recht. Toekenning van jurisdictie is uitsluitend door de Tribunaux Compétents in Parijs.

10. belangrijkste betrokken wetten.

wet n° 78-87 van 6 januari 1978, aangepast door de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 gerelateerd aan de ICT, aan bestanden en aan vrijheden. Wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor de pryvacy in de digitale economie.

11. Begrippenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die de voorgenoemde site gebruikt. Persoonlijke gegevens: 'gegevens die identificatie, direct of indirect, van fysieke personen op welke zij betrekking heeft mogelijk maakt, in welke vorm dan ook' (artikel 4 van wet n° 78-17 van 6 januari 1978).

canyoning vers nice